Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Evaluatie 15 jaar kortlopend onderwijsonderzoek

Evaluatie 15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek

Samenvatting
Uit evaluaties van Kortlopend Onderwijsonderzoek (onderzoek dat op verzoek van scholen werd uitgevoerd door universitaire onderzoeksinstituten met een looptijd van maximaal 1 jaar) blijkt dat scholen, onderzoekers en koepelorganisaties dit onderzoek waarderen. Dit staat beschreven in de brochure 'De praktijk van onderzoek, 15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek'. Vanaf 1997 zijn zo'n 300 onderzoeken door onderzoeksinstellingen uitgevoerd in het po, vo en mbo. De brochure vormt ook de afsluiting van het Kortlopend Onderwijsonderzoek in deze vorm. Vanaf 2014 zijn de onderzoeksmiddelen van OCW gebundeld in het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Resultaten
Het Kortlopend Onderwijsonderzoek had als doel onderzoeksresultaten te genereren waarmee scholen voor po, vo en mbo de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Jaarlijks stelde het ministerie van OCW zo’n € 900.000,-- beschikbaar voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek. De co÷rdinatie van het Kortlopend Onderwijsonderzoek lag in handen van de LPC, waarbij KPC Groep was belast met de dagelijkse uitvoering. De onderzoeken, die maximaal een jaar duurden, zijn uitgevoerd door allianties van gerenommeerde onderzoeksinstellingen. In het Kortlopend Onderwijsonderzoek is een werkwijze gerealiseerd die enerzijds leidt tot onderzoeken die optimaal zijn afgestemd op de behoeften van scholen en die anderzijds een hoge kwaliteit waarborgt.
Uit de evaluatiegesprekken met de aanvragers na afloop van elk onderzoek blijkt onder meer dat deze aanpak in ruim 80% van de onderzoeken heeft geleid tot tevredenheid bij de aanvragers. De uitvoering van het onderzoek verliep volgens ruim 75% van de aanvragers helemaal of grotendeels naar verwachting. De meeste aanvragers vonden de resultaten van het onderzoek in hoge of voldoende mate relevant en bruikbaar. De resultaten zijn onder meer gebruikt voor professionalisering, als basis voor de implementatie van beleid, voor een draaiboek, stappenplan of het schoolplan.

Evaluatieonderzoek
In 2013 vond een evaluatieonderzoek plaats onder aanvragers, onderzoekers en koepelorganisaties. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de onderzoeken hebben bijgedragen aan schoolontwikkeling bij de aanvragers.
Ook is gevraagd aan aanvragers en onderzoekers hoe zij de procedures en uitgangspunten van het Kortlopend Onderwijsonderzoek ervaren hebben, in welke mate en op welke wijze de onderzoekers erin geslaagd zijn te voldoen aan kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek, en welke knelpunten, succesfactoren en kansen zij zien. In de brochure De praktijk van onderzoek staan de resultaten van dit onderzoek uitvoerig beschreven.

Afsluiting
Deze brochure vormt de afsluiting van het Kortlopend Onderwijsonderzoek, maar daarmee houdt deze vorm van onderzoek op basis van vraagsturing niet op. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zorgt vanaf 2014 voor een samenhangende programmering van fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek. In de brochure staan daarom ook aanbevelingen van de projectleiding van het Kortlopend Onderwijsonderzoek voor het NRO.

Publicatiegegevens
  

Titel De praktijk van onderzoek, 15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek
Auteur(s) Anje Ros, Anne ter Beek m.m.v. Anita Zeeman
Instelling en jaar VSLPC, 2013
Onderwijssector Primair- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Prijs € 0,00
Bestelwijze http://www.kpcgroep.nl/publicaties
Downloaden Download de brochure (pdf)