Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen

Vormgeving van leerprocessen

Binnen de programmalijn vormgeving van leerprocessen zijn sinds 2006 de volgende onderzoeksrapporten verschenen.

Primair onderwijs
  Voorspellende waarde van LOVS-toetsen in Almere (2013)
  Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling (2013)
  Trainen van docenten in strategie-instructie gericht op tekstanalyse en vraaganalyse bij begrijpend lezen (2013)
  Uitdaging en keuzevrijheid voor excellente rekenaars in het basisonderwijs (2013)
  Het signaleren en aanpakken van onderpresteren op de basisschool (2012)
  Onderwijskundig rapport nieuwkomers (2012)
 Invoering van metacognitieve hulp in het rekenonderwijs (2011)
  Dalton op weg naar evidence-based onderwijs (2011)
  Kleuters leren rekenen met digitale prentenboeken (2011)
  Metacognitieve Training in het Basisonderwijs (2009)
  Leren met het digitale schoolbord op de basisschool. Op zoek naar didactiek voor Daltononderwijs (2009)
  De Takentrap – Training van metacognitieve vaardigheden bij leerlingen in het basisonderwijs (2007)
  Stappen langs het water. Van schip naar school met het onderwijsleerpakket voor varende kleuters (2007)
  Ontwikkelingsgericht Woordenschatonderwijs. De implementatie en effecten bij Marokkaanse kleuters (2006)
  Ervaringsgericht leren lezen in het speciaal basisonderwijs (2006)
  Vast en Zeker. Borgen van verworvenheden op onderwijskansenscholen (2006)

Voortgezet onderwijs
  Voorspellende waarde van LOVS-toetsen in Almere (2013)
  Differentiatievormen voor technieklessen in het Praktijkonderwijs (2013)
  Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling (2013)
 Vernieuwend onderwijs voor vmbo-t-leerlingen (2013)
  Daltoncompetenties voor leerlingen in het vo (2013)
  Spelling in het praktijkonderwijs (2013)
  Meer differentiatie in de onderwijsaanpak (2013)
  De ontwikkeling van een itembank voor WetenschapsoriŰntatie (2013)
  Effectonderzoek VWO-plus. Onderzoek naar effecten van het Atheneum-plus programma van College De Heemlanden (2012)
  Groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs (2012)
  On Stage. Loopbaanleren in het vmbo (2012)
  Actieve participatie van leerlingen in les, school en samenleving (2012)
 De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege (2012)
  In- en doorstroom sectoroverstijgende programma’s in het vmbo. Cohort 2008 en 2009 (2012)
  Proud to be tvmbo (2011)
  Taken van onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs (2011)
  Leren van beoordelingen (2011)
  Didactiek voor het praktijkonderwijs (2010)
  Van participatie naar dialoog (2010)
  De schakelklas vˇˇr het vmbo (2010)
  Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs (2010)
  Mondelinge feedback (2009)
  Na de Rebound. Schoolloopbanen na de Rebound (2009)
  Integratie van taal- en vakonderwijs in TTO (2009)
  Leerlingenparticipatie in het VO. Vormen, processen, effecten (2008)
  Keuzewerktijd en verandering van leercultuur. Invoering van keuzewerktijduren en effecten op leerlingen en docenten in een school voor voortgezet onderwijs (2008)
  Het handelen van docenten in scholen met een vernieuwend onderwijsconcept. Ontwikkeling, gebruik en opbrengsten van een instrument (2008)
  Deeltaak- versus hele-taakinstructie. Een onderzoek in het Praktijkonderwijs (2008)
  De leertuin in het VMBO (2007)
  Engels leren spreken in het vmbo (2007)
  Digitaal authentiek toetsen van wiskunde (2007)
  Tutoren in het voortgezet onderwijs (2007)
  Succesvolle leerlingen van het Overbosch College in Den Haag (2007)
  Intake een hulpmiddel? Een praktische studie naar een doorlopende leerlijn van VMBO naar MTRO (2007)
  Leerzame lessen van voormalige middenscholen (2007)
  Metacognitieve vaardigheden: Docentpercepties en beschikbare meetinstrumenten (2006)
  Invoering van individuele ontwikkelingsplannen in het praktijkonderwijs (2006)
  Didactische richtlijnen bij tweetalig onderwijs: onderzoek naar didactische gedragingen van docenten bij tweetalig onderwijs (2006)

Beroepsonderwijs

  De aansluiting van Praktijkonderwijs op Middelbaar beroepsonderwijs in discussie (2013)
  Leren begrijpend lezen en luisteren in het mbo 2 (2013)
 De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege (2012)
  Digitaal onderwijs op een mbo-groen school (2011)
  Zelfsturing meetbaar maken (2010)
  Na de Rebound. Schoolloopbanen na de Rebound (2009)
  SintLucas op maat. Een vakcollege voor mbo op weg naar competentiegericht onderwijs (2008)
  Leerlingen met problemen op groene mbo-scholen (2007)
  Effecten van een nieuw onderwijsconcept bij stagebieders (2007)