Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Metacognitieve vaardigheden: Docentpercepties en beschikbare meetinstrumenten

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Metacognitieve vaardigheden: Docentpercepties en beschikbare meetinstrumenten

Auteur(s)

C.C. Verheul

Aanvrager

Open Scholengemeenschap Bijlmer

Instelling en jaar

CLU- Universiteit Utrecht i.s.m. ICO-ISOR Onderwijsresearch, 2006

ISBN

90-78569-01-8

Onderwijssector

Middelbaar onderwijs

Prijs € 12,50
Bestelwijze http://www.clu.nl 


Centrale vraag
Welke opvattingen bestaan er bij docenten over de mate waarin leerlingen (moeten) beschikken over (metacognitieve) vaardigheden? Waarop baseren docenten hun standpunt? Welke (metacognitieve) vaardigheidsdomeinen komen het meest in aanmerking voor vedergaand onderzoek?
Welke instrumenten zijn er beschikbaar voor het meten van metacognitieve vaardigheden? Wat zijn de kwaliteitskenmerken van deze instrumenten? Welk instrument komt (of welke instrumenten komen) het meest in aanmerking? Op welke wijze moet het instrument (instrumentarium) worden afgenomen en hoe moeten de uitkomsten worden verwerkt en ge´nterpreteerd?

Belangrijkste conclusies
Als instrument voor het meten van metacognitieve vaardigheden bleek de AILI/4 het beste bij de wensen van de school te passen. Dit instrument is aangepast voor 3 h/v leerlingen en in een pilot uitgetest. De resultaten gaven geen aanleiding voor de juistheid van de veronderstelling van docenten, dat 3 h/v leerlingen onvoldoende zouden beschikken over de metacognitieve vaardigheden, nodig voor het zelfstandig uitvoeren van studietaken. De derdeklassers bleken overwegend even hoog te scoren vijfdeklassers vwo en op sommige schalen zelfs hoger. De betrouwbaarheid van het aangepaste instrument bleek hoog.

Gebruik van de brochure
De onderzoeksresultaten en het ontwikkelde instrument kunnen worden gebruikt door docenten op havo/vwo scholen om zicht te krijgen op welke metacognitieve vaardigheden zij bij leerlingen veronderstellen en in hoeverre leerlingen daarover beschikken, resp. om hierover in het team (meer) consensus te bereiken.