Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Tutoren in het voortgezet onderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Tutoren in het voortgezet onderwijs

Auteur(s)

Y.B. Sol & K.M. Stokking

Aanvrager

Dalton Den Haag

Instelling en jaar

Onderwijskunde UU, 2007

ISBN

978-90-6709-075-9

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Bestelwijze Tel: 030-2534940


Centrale vraag
Wat zijn volgens de literatuur de mogelijkheden van tutorleren (vormen, voorwaarden, effecten) en hoe kunnen de door de school gemaakte keuzen op grond daarvan worden beschreven?
Hoe is het tutorproject op de school opgezet en voorbereid, en hoe past dit in het onderwijsconcept en de ontwikkelingen op de school?
Hoe zijn de tutoren en tutees gekozen en wat zijn hun kenmerken?
Hoe is de tutorbegeleiding verlopen (aantal lessen, deelname, inhoud, interactie, ervaringen)?
Welke effecten van de tutorlessen kunnen worden vastgesteld, bij tutoren resp. tutees?
Aan welke factoren kunnen deze effecten worden toegeschreven?
Welke knelpunten deden zich voor?
Welke aanbevelingen kunnen op grond van dit onderzoek worden gedaan aan Dalton Den Haag en aan andere scholen die een dergelijke inzet van tutoren overwegen?

Belangrijkste conclusies
De onderzochte vorm van tutorleren (vijfdejaars vwo-leerlingen die hiervoor belangstelling hebben krijgen een beperkte training en begeleiden gedurende 10 weken een lesuur per week tweedejaars havo/vwo- leerlingen die zijn geselecteerd op hun lage cijfers, in groepjes van 2-3 bij wiskunde en Nederlands, waarbij de tutoren zelf bepalen hoe zij de lessen inrichten en de vakdocenten op de achtergrond beschikbaar zijn) leidt bij een voldoende aantal lessen, vakinhoudelijk houvast en goede interactie (uitleg geven, vragen stellen, feedback geven) tot toename in toetscijfers en affectieve opbrengsten (zoals toename in zelfvertrouwen en afname van toetsangst).

Gebruik van de brochure
Het rapport beschrijft een aantal varianten van tutorleren en de opzet, uitvoering en ervaringen van een pilot op één school, en eindigt met een hoofdstuk met uitgewerkte suggesties voor hoe scholen tutorleren zouden kunnen opzetten, afhankelijk van hun doelstellingen en mogelijkheden en rekening houdend met relevante randvoorwaarden. Op basis hiervan kunnen scholen gefundeerd keuzes maken.