Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Mondelinge feedback bij zelfstandig werken.

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken. Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO

Auteur(s)

Y. Sol & K. Stokking

Aanvrager

Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven

Instelling en jaar

IVLOS en Afdeling Onderwijskunde, Universiteit Utrecht, 2009

ISBN

978-90-6709-080-3

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Stimuleren en begeleiden van de leerprocessen van leerlingen is een belangrijke taak van docenten, zowel in traditioneel als in meer vernieuwend onder wijs. Een onmisbaar middel daarbij is het geven van feedback. Op verzoek van zes scholen voor voortgezet onderwijs die werken aan vernieuwend onderwijs, is de wetenschappelijke kennis over feedback op een rij gezet. Dit leverde een overzicht op van visies, vormen en kenmerken. Feedback wordt momenteel minder gezien als eenmalige reactie en meer als onderdeel van voortgezette interactie en coaching. Daarna is op vier scholen bij twaalf docenten en hun leerlingen in het 3e en 4e leerjaar (van vmbo t/m gymnasium) de praktijk in kaart gebracht van het geven en ontvangen van mondelinge feedback tijdens het zelfstandig werken aan een taak. De docenten blijken zeer betrokken bij hun leerlingen en primair gericht op geven van positieve feedback en rekening houden met de individuele leerling. Observaties laten, ongeacht het vakgebied of de onderwijservaring van de docent, een breed repertoire van feedbackactiviteiten zien, met een accent op benoemen van wat de leerling goed doet. De leerlingen waarderen de feedback van hun docenten positief, en bevestigen dat het accent vaak ligt op wat goed is. Het onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen, waaronder: - meer aandacht geven aan wat enigszins wordt onderbelicht, zoals de aan pak bij het werken aan een taak en de eisen die worden gesteld aan het resultaat; - meer de leerlingen zelf aan het woord laten over hoe ze dingen aanpakken en waar ze tegenaan lopen; dit biedt de docent meer inzicht in het denkproces en het begrip bij de leerling; - als schoolteam een gezamenlijke concrete visie op feedback ontwikkelen, ervaringen uitwisselen, en van elkaar leren. Dit rapport beschrijft een rijk arsenaal van feedbackpraktijken en mogelijkheden. Het onderzoek heeft ook instrumenten opgeleverd waarmee het handelingsrepertoire van een docent bij het geven van feedback in kaart kan worden gebracht. Deze instrumenten kunnen aanleiding geven tot discussie, reflectie en beleid en kunnen bijdragen aan verdere professionalisering van docenten op dit terrein.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)