Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege

Auteur(s)

M. Glaudé, E. van Eck & E. Voncken

Aanvrager

Petrus Canisius College

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut, 2012

ISBN

978-90-6813-935-8

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
In het schooljaar 2008-2009 is het Vakcollege Techniek gestart. Dit is een nieuwe leergang voor jongeren die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een loopbaan in de techniek willen. In zes jaar tijd leren ze een technisch vak, halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens aan de slag bij een bedrijf. De Werkmaatschappij van het Vakcollege -de huidige Vakcollege Groep- heeft samen met de aangesloten Vakcolleges gewerkt aan de vormgeving en inrichting van het Vakcollege. Nu drie jaar later is het moment om eens met een onderzoekerbril te kijken naar deze nieuwe vormgeving van het onderwijs en de effecten daarvan op de jongeren. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het resultaat van onderzoek naar de vormgeving van het onderwijsaanbod op twee Vakcolleges Techniek en de effecten ervan op leerlingen in de eerste twee leerjaren. Twee Vakcolleges zijn door het Kohnstamm Instituut i.s.m. ACTIS Onderzoek intensief bestudeerd, te weten: het Petrus Canisius College te Alkmaar en het Edison College te Apeldoorn. Twee vragen staan in het onderzoek centraal. Ten eerste de vraag naar de vormgeving van het onderwijsaanbod en ten tweede de vraag naar (gepercipieerde) effecten van het vernieuwde aanbod op de leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat het onderwijs op beide scholen een goed voorbeeld is van een krachtige beroeps- en loopbaangerichte leeromgeving. Dit is een leeromgeving die de ontwikkeling van de persoonlijke bekwaamheid van leerlingen in sterke mate stimuleert en met de focus op het beroepsmatig functioneren. De leereffecten van deze vorm van onderwijs zijn positief; leerdoelen worden bereikt. Verder blijkt dat Vakcollege-leerlingen op school goed in hun vel zitten; opvallend zijn hun hoge scores op welbevinden, motivatie en zelfvertrouwen, vergeleken met landelijke gegevens. Daarnaast vinden de leerlingen deze opleiding interessant, ze vinden techniek leuk en nuttig en zij denken ook dat ze het kunnen (technisch zelfvertrouwen). De meesten krijgen door het Vakcollege een duidelijk(er) beroepsbeeld en zien zichzelf later werken in een technisch beroep. De resultaten van het onderzoek bieden andere Vakcolleges aanknopingspunten voor de verdere vormgeving van hun onderwijs. Daarnaast heeft het onderzoek een bruikbaar instrumentarium opgeleverd waarmee scholen in het kader van hun kwaliteitszorg zelf hun onderwijsaanbod systematisch kunnen monitoren en evalueren, en de effecten op leerlingen in kaart kunnen brengen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)