Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Effectonderzoek VWO-plus. Onderzoek naar effecten van het Atheneum-plus programma van College De Heemlanden

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Effectonderzoek VWO-plus. Onderzoek naar effecten van het Atheneum-plus programma van College De Heemlanden

Auteur(s)

I. Breetvelt, J. Meijer & P. Koopman

Aanvrager

College De Heemlanden

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut, 2012

ISBN

978-90-6813-947-1

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
De Heemlanden in Houten biedt sinds schooljaar 2003/2004 een VWO-plusprogramma voor hoogbegaafde leerlingen aan, bestaande uit enerzijds comprimering van het reguliere VWO-curriculum en anderzijds verdieping van d vakken en aanbod van extra vakken (waaronder sociale wetenschap en natuurwetenschap). Het onderwijsbeleid van de rijksoverheid zet in op onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafden; zij vormen immers het toekomstig kapitaal van de kenniseconomie. Tevens is de overheid ge´nteresseerd in de effecten van dergelijke onderwijsarrangementen. In dit rapport wordt verslag gedaan over een onderzoek naar het effect van dit VWO-plusprogramma op de studieprestaties en leermotivatie van de leerlingen. In een regressie-discontinu´teits design werd nagegaan of er een verschil in regressie van studieprestaties en leermotivatie is op de toets die als selectie-instrument voor al dan niet plaatsing van een leerling in het VWO-plusprogramma dient. Alleen op het eindexamengemiddelde is er een betekenisvol positief effect van het VWO-plusprogramma. Voor de prestaties en leermotivatie in eerdere leerjaren, is geen duidelijk effect van het VWO-plusprogramma ten opzichte van het reguliere VWO gevonden. In een recurrent institutional cycle design werd nagegaan of leerlingen die het VWO-plusprogramma doorlopen (hebben) betere studieprestaties leveren dan leerlingen uit vroegere jaren die in principe VWO-plus toelaatbaar zouden zijn geweest, maar die geen VWO-plus programma aangeboden kregen. Een dergelijk effect van het VWO-plusprogramma is echter niet gevonden. Hierbij moet worden aangetekend dat er nogal wat praktische beperkingen bleken te gelden voor uitvoering van het onderzoek. Een van de beperkende factoren betreft de niet volstrekt consistente toewijzing van leerlingen aan regulier VWO dan wel VWO-plusprogramma op basis van hun toetsscore (op de Cito-eindtoets basisonderwijs of de NIO). De implementatie van een goed onderzoeksdesign stelt andere eisen dan de praktijk van de implementatie van een onderwijsprogramma. Met dit effectonderzoek is een bescheiden bijdrage geleverd aan inzicht in de effecten van een volwaardig onderwijsarrangement voor hoogbegaafde leerlingen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)