Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Leren begrijpend lezen en luisteren in mbo 2

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Leren begrijpend lezen en luisteren in mbo 2

Leren begrijpend lezen en luisteren

Auteur(s)

T. Harms & M. Kalsbeek 

Aanvrager

ROC Noorderpoort

Instelling en jaar

GION/RUG, 2013

ISBN

978-90-6690-566-5

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting

Nederlandse taal staat sterk in de belangstelling in het mbo. De resultaten die mbo-studenten boeken, geven echter reden tot zorg.
Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van ROC Noorderpoort. Het inventariseert mogelijk effectieve strategieŽn voor lees- en luisteronderwijs aan mbo-niveau 2 studenten, analyseert de huidige onderwijspraktijk in een aantal niveau 2-opleidingen en gebruikt praktijkkennis en vakliteratuur om aanbevelingen te doen voor verbeteringen.
Het is aannemelijk dat mbo-studenten beter zullen worden in begrijpend lezen en luisteren, als zij leren om lees- en luisterstrategieŽn te gebruiken voor, tijdens en na de lees- of luistertaak. Om studenten deze strategieŽn aan te leren is het wenselijk dat de docent effectieve instructiestrategieŽn gebruikt.
In de onderzochte onderwijspraktijk blijkt echter weinig aandacht besteed te worden aan lees- en luisterstrategieŽn. In de lessen Nederlands en in de vaklessen zijn studenten vaak individueel aan het werk, met behulp van digitale oefeningen uit de gebruikte lesmethode. Daarin komen lees- en luisterstrategieŽn weinig aan bod. Directe instructie door de docent en als effectief beschouwde interactieve werkvormen ontbreken vaak.
Landelijk zijn er veel initiatieven gaande tot verbetering van het taalonderwijs in het mbo. Hoewel recente Nederlandse vakpublicaties wel diverse handreikingen bieden voor de inrichting van het taalonderwijs in het mbo, is er echter geen betrouwbare informatie beschikbaar over bewezen effectieve praktijk in de lessen op mbo-niveau 2.
Deze resultaten geven aanleiding tot een pleidooi om in het onderwijs, zowel tijdens de lessen Nederlands als in de vaklessen, meer nadruk te leggen op strategiegebruik door studenten en docenten bij begrijpend lezen en luisteren.
Studenten en docenten zouden in het leer- en instructieproces een meer actieve rol moeten hebben dan nu het geval is en er zouden meer interactieve werkvormen gebruikt moeten worden. Verder is een degelijke afstemming tussen Nederlands en de beroepsgerichte vakken belangrijk en verdient de inbedding van het taalonderwijs in de organisatie meer aandacht.Onderzoek zou zich moeten richten op het vaststellen van effecten van op te zetten kleinschalige experimenten met strategiegebruik in de onderwijspraktijk. In de breedte zou men in de onderwijspraktijk meer werk moeten maken van het vastleggen en evalueren van verbeteringen. Dit zal de kennis over effectief taalonderwijs in mbo-niveau 2 opleidingen aanmerkelijk kunnen vergroten.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)