Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Het meten van waarden en normen in interculturele contextl

Onderwijs en samenleving

 

Titel

Het meten van waarden en normen in interculturele context

Auteur(s) M. Boogaard en E. Roede
Aanvrager De Burghtschool, basisschool in Amsterdam
Instelling en jaar SCO-Kohnstamm Instituut, UvA, 2006
ISBN 90-6813-811-1
Onderwijssector Primair onderwijs
Prijs € 12,--
Bestelwijze http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl 


Centrale vraag

Het ontwerpen van een instrument(arium) waarmee een school de opbrengsten van het programma 'Waarden en normen in interculturele context' kan vaststellen.

Belangrijkste conclusies
In samenwerking met een langerlopend NWO-onderzoek is een vragenlijst burgerschapscompetenties ontwikkeld, die geschikt is voor metingen op het niveau van de leerlingen en waarin expliciet aandacht wordt besteed aan interculturele aspecten van sociale competentie. Met een programma zoals 'Waarden en normen in interculturele context' wil men echter niet alleen effecten bereiken bij de leerlingen, maar ook bij leerkrachten, schoolmanagement en ouders. Bovendien worden er ook vaardigheden beoogd die niet met een vragenlijst kunnen worden gemeten (zoals: het voeren van een discussie, of tonen van kritisch denkvermogen). Voor een goed inzicht in de effecten van een dergelijk programma is één instrument dan ook te beperkt. In het onderzoeksrapport is daarom voor het vaststellen van de effecten een monitorplan opgenomen. Hierin wordt voorzien in metingen op alle genoemde niveaus met een breed scala aan instrumenten – en voor een deel instrumenten die deel uitmaken van het betreffende programma. De verzameling van de diverse gegevens kan voor een belangrijk deel plaatsvinden door scholen zelf. Voor de coördinatie van de verschillende evaluaties en de bijbehorende dataverzameling op de scholen is een centrale verantwoordelijke wenselijk. Deze persoon kan tevens zorg dragen voor de verslaglegging over de opbrengsten van en ervaringen met een dergelijk project.

Gebruik van de brochure
Schoolleiders, leerkrachten, interne begeleiders, schoolbegeleiders in primair onderwijs.