Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Maatjesaanpak in een Jenaplanschool. Tutoring en mentoring in het basisonderwijs

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Maatjesaanpak in een Jenaplanschool. Tutoring en mentoring in het basisonderwijs

Auteur(s)

M. Derriks en E. de Kat

Aanvrager

Jenaplanschool Antonius Abt

Instelling en jaar

SCO-Kohnstamm Instituut, 2009

ISBN

978-90-6813-866-5

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Dat kinderen van elkaar kunnen leren, is algemeen bekend. Ook in het onderwijs geven leerlingen elkaar vaak onderling hulp. Over het algemeen worden er twee hoofdvormen onderscheiden als het gaat om de begeleiding van leerlingen door medeleerlingen: mentoring en tutoring. Het verschil tussen beide vormen van begeleiding komt er op neer dat het bij mentoring vooral om sociaal-emotionele doelen gaat, terwijl bij tutoring vooral cognitieve doelen op de voorgrond staan. Men spreekt van mentoring als een meer ervaren persoon (een medeleerling, of soms ook een volwassene) zich verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van een onervaren persoon. Van tutoring is sprake als een meer ervaren leerling een minder ervaren leerling helpt bij het leren. Op de Jenaplanschool Antonius Abt werkt men met het mentorachtige principe van Maatjes. Een kind uit de bovenbouw wordt aan het begin van het schooljaar gekoppeld aan een kind uit de onderbouw. Verder krijgt een leerling die naar de middenbouw gaat, een maatje uit zijn of haar eigen bouw, meestal uit groep 5. De rol van het maatje is divers: zowel gericht op het wegwijs maken en begeleiden in de school, als op het helpen met moeilijke activiteiten. Een jonger kind heeft binnen de school dus altijd een ouder kind dat zich over hem of haar ontfermd. Het maatjesprincipe is een uitwerking van het begrip ‘peetschappen’, dat in het Jenaplan onderwijs gebruikt wordt voor de vriendschappelijke en zorgende relaties tussen oudere en jongere kinderen. Deze publicatie geeft een beschrijving van de ervaringen van leerlingen en leerkrachten met het maatjessysteem en verkent de mogelijkheden voor een eventuele verdere uitbreiding ervan.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)