Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Verantwoording van waardegericht onderwijs

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Verantwoording van waardegericht onderwijs

Auteur(s)

C. Klaassen & W. Veugelers

Aanvrager

Federatie Christelijk BVE

Instelling en jaar

Nijmegen: Pedagogiek en Onderwijskunde Radboud Universiteit, 2009

ISBN

978-90-7996-003-3

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
De Federatie Christelijk BVE heeft in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek een project aangevraagd dat zich richt op de verantwoording van waardegericht onderwijs in het kader van de kerntaken van burgerschapsvorming in de BVE sector. Meer specifiek heeft het project betrekking op de twee door de Federatie toegevoegde kerntaken van ‘zingeving’ en ‘dialoog’ en de bijdrage die het onderwijs daaraan kan leveren. De Federatie wil in het kader van de ‘educational governance’ benadering recht doen aan het eigen karakter van waardegericht of waardegestuurd onderwijs. De Federatie acht het belangrijk om bij de burgerschapsvorming een herkenbare relatie te leggen met de eigen missie van de school omdat hierin de specifieke waarden en inspiratiebronnen tot uitdrukking komen die richtinggevend behoren te zijn voor de betreffende waardegerichte activiteiten van de school. In dit verband is er behoefte ontstaan aan een instrumentarium dat inzicht geeft in en aansluit bij de denk- en belevingswereld, de doelstellingen en dagelijkse bekommernissen van leerkrachten op dit gebied. Het moet ook inzicht geven in wat de fundamentele of achterliggende uitgangspunten zijn bij hun dagelijkse inspanningen. Op basis van gehouden diepteinterviews, een uitvoerige literatuurstudie en kennisname van eerder onderzoek en ethische reflectie over ‘accountability’ in de onderwijssfeer is een instrumentarium ontwikkeld waarmee scholen zelf in kaart kunnen brengen op welke wijze zij invulling willen c.q. kunnen geven aan het waardegestuurd werken in hun organisatie. Met behulp van dit instrument is het mogelijk om vanuit de eigen missie ‘schooleigen kwaliteiten’ in kaart te brengen en te verantwoorden.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)