Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Morele moed en de pedagogische taak van schoolleiders

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Morele moed en de pedagogische taak van schoolleiders

Auteur(s)

C. Klaassen & A. van den Broek

Aanvrager

Prot.Christ.Vereniging van Personeel werkzaam in het BVE-veld en VO

Instelling en jaar

Nijmegen: Pedagogiek en Onderwijskunde Radboud Universiteit / Amsterdam: Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA, 2010

ISBN

978-90-7996-004-0

Onderwijssector

Middelbaar Beroepsonderwijs


Samenvatting
Bij de vormgeving van de pedagogische functie van het onderwijs worden ook aan de schoolleiding speciale verwachtingen gesteld. Zo wordt van de schoolleiding een inspirerende rol op het gebied van waarden en normen verwacht. Meer in het bijzonder wordt van schoolleiders verwacht dat deze ook waarden en normen ‘stimuleren’ en ‘voorleven’. Met name vanuit de (levensbeschouwelijke en/of pedagogische) missie van de instelling wordt in deze vaak een beroep op de schoolleiding gedaan om (de identiteitgerichte) waarden te laten doorklinken in waardegestuurd leidersgedrag en schoolbeleid. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de pedagogische taakaspecten en de morele moed die van schoolleiders gevraagd wordt om hun taak naar behoren uit te voeren. Aanvrager van dit onderzoek is de Protestants Christelijke Vereniging van Personeel werkzaam in het BVE-veld en VO. Achtergrond van het onderzoek is de gedachte dat de persoonlijke, levensbeschouwelijke en professionele waarden van de schoolleider doorwerken in het alledaags handelen en het nemen van beleidsbeslissingen. De onderzochte schoolleiders blijken gericht te zijn op het inrichten van de school als een morele en pedagogische gemeenschap gerelateerd aan het primaire doel van de school als een leergemeenschap. Morele moed heeft volgens hen te maken met het durven aan te spreken van mensen op het gebied van waarden en normen. Een tweede aspect van morele moed betreft de volharding, oftewel het kunnen en willen vasthouden aan een vastgestelde koers. Een derde aspect van morele moed heeft betrekking op het willen zijn van een moreel voorbeeld voor hun personeelsleden, leerlingen en andere betrokkenen. Schoolleiders in dit onderzoek zien het tonen van morele moed als een noodzaak om goed leiding te kunnen geven aan hun onderwijsinstelling.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)