Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Ouders en de loopbaanoriŽntatie van hun kinderen

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Ouders en de loopbaanoriŽntatie van hun kinderen

Auteur(s)

C. Klaassen, B. Vreugdenhil & L. Boonk

Aanvrager

NKO

Instelling en jaar

Nijmegen: Vakgroep Sociologie Radboud Universiteit

ISBN

678-90-7996-006-4

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In Nederland verlaten jaarlijks tienduizenden jongeren hun opleiding zonder diploma. Daarnaast is er sprake van vele verkeerde keuzes en switchgedrag bij de overgang naar vervolgopleiding en -beroep. Door de schoolloopbaanontwikkeling en -begeleiding van leerlingen te verbeteren hoopt men deze problemen te verminderen. Ouderbetrokkenheid wordt in dit kader als een belangrijk middel beschouwd om de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen te optimaliseren. Met het oog hierop heeft de Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders de vraag voorgelegd om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mate waarin ouders betrokken worden bij de loopbaanoriŽntatie en -begeleiding(LOB) in het voortgezet onderwijs. Het voorliggende onderzoeksrapport doet daarvan verslag. Daarbij wordt in concreto ingegaan op de volgende onderzoeksvragen: Op welke wijze en in welke mate zijn ouders betrokken bij de school loopbaan ontwikkeling van hun kinderen? Hoe uit zich die betrokkenheid (thuis en op school)? In welke mate zouden ouders een meer stimulerende en ondersteunende rol willen en kunnen vervullen en hoe zou de driehoek van het ouder-school-leerling contact met betrekking tot LOB verbeterd kunnen worden? Uit het onderzoek onder ouders en decanen komt naar voren dat LOB leeft bij scholen en ouders. Bij deze ouderbetrokkenheid kan onderscheid worden gemaakt naar participatie op school, communicatie tussen ouders en school en schoolse activiteiten thuis. De onderzochte ouders willen vanuit de scholen meer actief betrokken worden bij de keuzemomenten van hun kinderen en hebben behoefte aan meer regelmatig persoonlijk contact tussen hun kinderen en vertegenwoordigers van de school over dit onderwerp. Bij de ouderbetrokkenheid is het vooral belangrijk hoe er tussen school en ouders gecommuniceerd wordt en wat ouders zelf thuis op dit front doen. IdeeŽn om de ouderbetrokkenheid te stimuleren richten zich dan ook vooral hierop: Decanen en mentoren moeten niet zozeer voornamelijk informatie verstrekken, maar zich eerder en meer richten op een systematische reflectie op de ervaringen van leerlingen en ‘significant others’. LOB zou op de prioriteitenlijst van het ouder-schoolcontact een prominente plaats in moeten nemen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)