Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Maatschappelijke legitimering door schoolbesturen. Een verkennend onderzoek

Onderwijs en samenleving
  /table>


Samenvatting
In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke wijze en met welke actoren schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht definiëren. Dit tegen de achtergrond van vier trends die het belang van maatschappelijke legitimering vergroten, maar ook compliceren: het op afstand komen van de overheid, veranderende bestuurs- en toezichtvormen, toenemende eisen van de samenleving die druk uitoefenen op scholen en schaalvergroting. Het onderzoek is verkennend opgezet, maar bevestigt dat schoolbesturen en belanghebbenden deze trends en de daarmee samenhangende uitdagingen herkennen. Het onderzoek maakt een proces inzichtelijk waarin schoolbesturen over relatieve ruimte beschikken om keuzes te maken over de koers van de school. Er zijn praktische uitdagingen waar scholen handvatten bij kunnen gebruiken:
het communiceren van de maatschappelijke opdracht naar en actief betrekken van de stakeholders die nodig zijn om problemen op te lossen, inclusief het tijdig en adequaat informeren van stakeholders;
het stimuleren van proactief medezeggenschap;
het vermijden van perverse effecten van indicatoren (window dressing);
en niet ten overvloede: het te midden van alle belangen niet uit het oog verliezen dat het om de leerling gaat.

Een belangrijk gegeven is dat in feite alles wat een kans of bedreiging vormt voor de toekomst van de school uiteindelijk ook een rol zal (moeten) spelen in het proces van maatschappelijke legitimering.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)

Titel

Maatschappelijke legitimering door schoolbesturen. Een verkennend onderzoek

Auteur(s)

R. Vink & M. Dückers

Aanvrager

Besturenraad en Aob/AVMO

Instelling en jaar

IVA, 2012

ISBN

978-94-6167-85-4

Onderwijssector

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs