Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Nieuwe Nederlanders op het gymnasium

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Nieuwe Nederlanders op het gymnasium

Auteur(s)

C. Claassen & B. Vreugdenhil

Aanvrager

Christelijk Gymnasium Utrecht

Instelling en jaar

Radboud Universiteit Nijmegen, Vakgroep Sociologie, 2012

ISBN

978-90-79960-07-1

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Nederlandse zelfstandige gymnasia willen meer begaafde migrantenleerlingen en leerlingen uit achterstandswijken trekken. De Stichting het Zelfstandig Gymnasium, het samenwerkingsverband van zelfstandige gymnasia in Nederland, zegt af te willen van de situatie waarin leerlingen op de bij hen aangesloten middelbare scholen voor het grootste deel bestaan uit mensen van hetzelfde milieu. Op de meeste zelfstandige gymnasia is het percentage migrantenleerlingen beneden de twee procent. Ook het aantal leerlingen uit achterstandswijken is zeer gering. De Stichting streeft ernaar om begaafde leerlingen uit de genoemde doelgroepen de kans te geven ‘tot de intellectuele elite te gaan behoren’ want de gymnasia geven kwalitatief goed onderwijs en ‘dat gunnen wij aan alle leerlingen’, zo is de gedachte. Op basis hiervan hebben scholen gezocht naar maatregelen om de instroom van de betreffende doelgroepleerlingen te bevorderen en te voorkomen dat zij het gymnasium voortijdig gaan verlaten, maar in plaats daarvan met hun gymnasium opleiding verder gaan studeren aan een universiteit. Voor meerdere zelfstandige gymnasia is deze redenering aanleiding geweest om projecten op te zetten om de instroom van leerlingen uit deze doelgroepen te bevorderen en de uitstroom te verminderen. Daarbij is ook het belang onderkend van eventuele binnensschoolse en schoolculturele aspecten die leiden tot een geringere participatie van begaafde doelgroepleerlingen aan de zelfstandige gymnasia. Vanuit dit perspectief heeft het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU) een aanvrage ingediend voor een Kortlopend Onderwijs Onderzoek naar te nemen maatregelen in dit verband, waarbij zij met name wil kijken naar de mogelijkheden in het veranderen van het ‘verborgen curriculum’, bijvoorbeeld in het pedagogisch-didactische handelen van docenten, het curriculum, het cultuurspecifieke taalgebruik, de omgangsvormen, et cetera. Met het oog hierop is een analyse verricht via een ‘hernieuwde’ studie van de opbrengsten van het onderzoek naar het verborgen curriculum. Daarbij is niet zozeer gekeken naar de inmiddels sterk gedateerde beschouwingen van macrosociologische aard, maar met name de aandacht gericht op de microsociologische en onderwijskundig relevante empirische studies op dit gebied. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de actuele ‘ge´ndividualiseerde’ benadering van de bevordering van ‘latent talent’ door de scholen. In het onderzoek is ditmaal gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksaanpak waarbij zoveel mogelijk ‘ingezoomd’ is op de verschillende ‘betekenissen’ die uiteenlopende groepen van betrokkenen geven aan deze problematiek. In de resultatensectie van het onderzoek wordt uitvoerig en samenvattend ingegaan op het scala van inspanningen dat verricht kan worden om doelgroepleerlingen op deze scholen te krijgen en te behouden en op de specifieke normatieve kenmerken van het zelfstandig gymnasium, de aanwezige waardegerichte opvattingen van docenten over bijvoorbeeld opvoeden, sociaal gedrag en multiculturaliteit en sociaal-cultureel relevante praktijken in de school (het ongeschreven curriculum).

 Download het onderzoeksrapport (pdf)