Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Maatschappelijke veranderingen en doelen van docenten

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Maatschappelijke veranderingen en doelen van docenten

Maatschappelijke veranderingen en doelen

Auteur(s)

C. Klaassen, B. Vreugdenhil & W. Veugelers

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

Vakgroep Sociologie, Radboud Universiteit, 2013

ISBN

978-90-79960-09-5

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
De school heeft als taak de leerlingen voor te bereiden op hun participatie aan de samenleving. Dat gaat niet vanzelf maar geschiedt via een leerproces waarbij leerlingen ondersteund en begeleid moeten worden door hun docenten. Deze moeten hen helpen te participeren aan een steeds complexer wordende samenleving.
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe actuele en nieuwe aspecten van burgerschap in het curriculum van de maatschappijgerichte vakken in het voortgezet onderwijs en het mbo aan bod komen en op welke wijze docenten met zulke actuele en recente aspecten van burgerschap en bijvoorbeeld met de maatschappelijke en sociale aspecten van de economische en kredietcrisis omgaan. Dat de samenleving complexer wordt komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het proces van globalisering. Hierdoor verandert niet alleen de sociaal-culturele omgeving van de leerling maar ook diens leef- en belevingswereld evenals de toekomstige omstandigheden.
De voorbereiding op burgerschap in de school heeft niet alleen betrekking op Nederland, maar richt zich ook steeds meer op Europa en de wereld als geheel. De aandacht verschuift steeds meer richting wereldburgerschap. De onderlinge verwevenheid van de Nederlandse situatie met de ontwikkelingen buiten Nederland treedt steeds vaker in velerlei verschijningsvormen naar voren. Tegelijkertijd manifesteert zich een grotere
verwevenheid van politieke, sociaal-culturele en economische aspecten zoals bijvoorbeeld de recente economische crises, de migratiestromen, de ecologische problematiek en nieuwe internationale machtsverschuivingen hebben laten zien. Burgerschap is een begrip en verschijnsel dat zich voortdurend ontwikkelt in relatie tot de veranderingen in de samenleving.
Recentelijk is er veel aandacht gekomen voor ‘economisch burgerschap’. Dit natuurlijk vanwege de consequenties van de economische en kredietcrisis in vele landen van de wereld. In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van een exploratief onderzoek naar de wijze waarop docenten in het vo en het mbo hun lesstof kunnen actualiseren zodat deze meer aansluit bij maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen. Het onderzoek geeft informatie over de wijze waarop en de mate waarin docenten omgaan met de voorgeschreven lesstof en hun curriculum- en lesdoelstellingen doelstellingen voortdurend actualiseren.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)