Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie

Professionele organisatie
 
Binnen de programmalijn professionele organisatie zijn sinds 2006 de volgende onderzoeksrapporten verschenen.

Primair onderwijs
 
Van eiland naar 'wij-land' (2013)
  Geschikt of ongeschikt? Een verkenning naar de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs (2013)

  Brede vorming in vernieuwingsscholen (2013)
  Professioneel intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs (2013)
  De implementatie van techniek op school: een quickscan (2012)
  Nieuwkomers in het basisonderwijs (2012)
  Bestuur en management (V)SO. Onderzoek bij bestuur en scholen cluster-3- en -4 (2012)
(Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek (2012)
  Besturen met intern toezicht. Zicht op het omgaan met de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (2011)
  Vaststellen van de kwaliteit van leeropbrengsten op schoolniveau (2011)
 Bestuur en management. Onderzoek onder eenpitters en meerpitters in het primair onderwijs (2011)
 Eerder aandacht voor praktische leerlingen in het basisonderwijs (2010)
  Ambulant begeleiders. Op zoek naar nieuwe taken en rollen (2010)
  Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen (2009)
Verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs. Een onderzoek naar de motieven en doelen van de verzelfstandiging en de intensiteit van het toezicht in de praktijk (2008)
  Coöperaties in het onderwijs: Samenwerking met behoud van eigenheid. (2008)
  Verdeling van taken en verantwoordelijkheden (2007)
  De inzet van competenties bij de ontwikkeling van TOM scholen als professionele leergemeenschappen (2007)
  Uitbesteden of zelf doen (2006)
  Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders (2006)
  Passend onderwijs in de praktijk (2006)
  Management en Bestuur - Onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs (2006)
  Professionele kweekvijvers in het primair en voortgezet onderwijs (2006)

Voortgezet onderwijs

 Implementatie van Technasia (2013)
  Rolopvatting van besturen (2013)
  Implementatie van het concept Vakcollege (2013)
  De waarde van de TecHMavo in bedrijf (2013)
  Positief met en over PBS (2013)
  Onderwijsarrangementen voor cluster 4 leerlingen (2013)
  Geschikt of ongeschikt? Een verkenning naar de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs (2013)
  Professioneel intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs (2013)
  Bestuur en management (V)SO. Onderzoek bij bestuur en scholen cluster-3- en -4 (2012)
  Persoonlijke professionaliteit. Overtuigingen, disposities en competenties van docenten in het voortgezet onderwijs (2012)
  Big Picture Learning en de competenties van docenten (2012)
  Kengetallen praktijkonderwijs. Ontwikkeling van een instrument en gebruikersmogelijkheden (2011)
  Besturen met intern toezicht. Zicht op het omgaan met de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (2011)
  Stages in het Praktijkonderwijs (2011)
  Doorlopende leerweg door het Vakcollege (2011)
  Zicht op personeelsbeleid: waarde van en indicatoren voor monitoring (2010)
  Meer waarde creëren. Een verkennend onderzoek naar de kosten en baten van het Praktijkonderwijs (2010)
  Ambulant begeleiders. Op zoek naar nieuwe taken en rollen (2010)
  Klaar voor het werk (2010)
‘Doen wat helpt’. Onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en zorg in Zutphen (2010)
  De visitatieprocedure cultuurprofielscholen (2010)
  Werken in teams in het voortgezet onderwijs (2010)
  Ruimte van de leraar (2010)
  Het effect van brede vmbo-opleidingen (2009)
  Langzaam wennen aan het mbo (2009)
  Commitment van middenmanagers. Onderzoek onder middenmanagers in het vo en mbo (2009)
  Onbevoegd lesgeven: een noodoplossing. Ervaringen van docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs (2008)
  Directeur in het praktijkonderwijs. Profielschets (2008)
  Coöperaties in het onderwijs: Samenwerking met behoud van eigenheid.(2008)
  De arbeidsmarkt op! De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (2008)
  Met een elektronische leeromgeving méér baas over eigen onderwijs (2008)
  Beter inspelen op havoleerlingen (2008)
  Realisatie van de onderwijstijd in het praktijkonderwijs (2007)
  Effecten teamvorming en teamteaching Slash 21 (2006)
  Uitstroom van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herijking van een instrument (2006)
  Leer-/werkgemeenschappen in het vmbo (2006)
  Professionele kweekvijvers in het primair en voortgezet onderwijs (2006)

Beroepsonderwijs

  Implementatie van het concept Vakcollege (2013)
  De praktijk van co-makership in het mbo (2013)
  Uitstroom van oudere docenten (2013) 
  Examineren op de werkplek (2012)
 Lesgeven aan leerlingen op mbo-niveau 1 en 2 (2012)
  Doorlopende leerweg door het Vakcollege (2011)
  Ambulant begeleiders. Op zoek naar nieuwe taken en rollen  (2010)
  Klaar voor het werk (2010)
  Het effect van brede vmbo-opleidingen (2009)
  Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding (2009)
  Commitment van middenmanagers. Onderzoek onder middenmanagers in het vo en mbo (2009)
  Coöperaties in het onderwijs: Samenwerking met behoud van eigenheid.(2008)
  Partnership tussen ROC en bedrijfsleven. ‘Je hebt elkaar nodig’ (2007)
  Potentiële topsporters in het MBO (2007)
  Op weg naar een passende organisatie van competentiegericht beroepsonderwijs in ROC's (2006)
  Teach as you preach. Een onderzoek naar de corporate identity van de BVE-instellingen (2006)

Kortlopend Onderwijsonderzoek
KPC Groep - USO - Postbus 482 - 5201 AL - 's-Hertogenbosch - tel. 073 6247247