Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Op weg naar een passende organisatie van competentiegericht beroepsonderwijs in ROC’s

Professionele organisatie
 

Titel

Op weg naar een passende organisatie van competentiegericht beroepsonderwijs in ROC’s

Auteur(s)

R. van der Linden, M. van Oort & I. van der Neut

Aanvrager

ROC Gilde Opleidingen, het projectteam Gilde Perspectief

Instelling en jaar

IVA beleidsonderzoek en advies, 2006

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs

Prijs € 12,50
Bestelwijze http://www.iva.nl 


Centrale vraag
Hoofdvraag van het onderzoek is hoe het competentiegericht onderwijs georganiseerd kan worden en wat de belangrijke aandachtspunten hierbij zijn? De onderzoeksvraag kan worden uitgesplitst in drie subvragen.
1. Hoe kan de organisatie van het competentiegericht onderwijs in de praktijk vorm krijgen?
Vanuit welke visies op competentiegericht leren wordt er gewerkt?
Hoe worden die vertaald in onderwijsmodellen?
Welke consequenties heeft dit voor de praktische uitwerking daarvan?
  Welke beslissingen worden er genomen?
  Wie zijn daarbij betrokken en in welke rol (op welk niveau in de organisatie)?
2. Wat is hierover bekend in de literatuur?
3. Wat zijn belangrijke criteria bij het organiseren van competentiegericht onderwijs?

Belangrijkste conclusies
Er is geen blauwdruk voor de organisatie van het competentiegericht beroepsonderwijs. Elke opleiding is anders en er zijn te veel variabelen van belang bij het organiseren van het onderwijs. Het gaat erom een passende organisatie voor het onderwijs te vinden; passend bij het onderwijsconcept, passend bij de doelgroep en passend bij de randvoorwaarden van het personeelsbestand, faciliteiten en het aantal leerlingen. Bij de organisatie van het competentiegericht onderwijs kunnen de volgende vragen als discussieleidraad gebruikt worden:
Over welke competenties hebben we het? Wat moeten de leerlingen leren?
Hoe moeten de competenties worden aangeleerd?
Waar moeten de competenties worden aangeleerd?
Door wie moeten de competenties worden aangeleerd?
Wanneer moeten de competenties worden aangeleerd?
Hoe wordt de beheersing van competenties gemeten? Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen moet rekening gehouden worden met het aantal leerlingen. De groepsgrootte beÔnvloedt de mogelijkheden op het gebied van begeleiding, indeling van ruimten en mogelijkheden in de planning. Daarnaast is het belangrijk om de docenten bij de ontwikkeling en organisatie van het onderwijs te betrekken.

Gebruik van de brochure
Dit rapport bevat beschrijvingen van de wijze waarop het competentiegericht onderwijs vorm kan krijgen. Niet alle beschrijvingen, ideeŽn en adviezen zullen voor alle opleidingen geschikt zijn.