Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Partnership tussen ROC en bedrijfsleven. ‘Je hebt elkaar nodig’

Professionele organisatie
 

Titel

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven. ‘Je hebt elkaar nodig’

Auteur(s)

M. Glaudé & S. Karsten

Aanvrager

ROC Midden Nederland Techniek & Innovatie, BVE

Instelling en jaar

SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam, 2007

Onderwijssector

Beroeps- en Volwasseneneducatie

Bestelwijze az@fmg.uva.nl 


Centrale vraag
Kernvragen in het onderzoek zijn:
Hoe richten ROC’s hun organisatie in om een ‘partnership’ met het regionale bedrijfsleven tot stand te brengen en operationeel te houden?
Hoe zijn bedrijven te betrekken bij het leren van deelnemers in bedrijven?
Hoe zijn bedrijven te betrekken bij de beoordeling van deelnemersprestaties en bij het examineringbeleid van de onderwijsinstelling?
Tegen welke belemmeringen lopen ROC’s op en welke oplossing zien ze hiervoor?

Belangrijkste conclusies
Vormgeving
Men geeft op verschillende manieren vorm aan het samenwerkingsverband. De drie gevonden hoofdvormen zijn:
School en bedrijf: ROC en bedrijf zijn fysiek gescheiden, maar beide partijen onderhouden samen een leerwerkplek.
School en bedrijf ineen: ROC en bedrijf komen fysiek samen in een (nieuw) gebouw. Men trekt bij elkaar in en gaat letterlijk door één deur en men creëert samen een totaal nieuwe leeromgeving.
Tussen ROC en bedrijf : een intermediaire organisatie vormt de schakel tussen ROC en bedrijf. ‘Makelaars’ als ambassadeurs of contactpersonen bemiddelen tussen vraag en aanbod.

Samenwerking
Beleidsmakers (‘de richters’) als het college van bestuur en de directie van ROC’s en bedrijfsleven lijken elkaar te vinden in het gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de opleiding en het gereedmaken van leerlingen voor de sector. Er is nagenoeg altijd een gezamenlijke visie op leren in de praktijk. Samenwerking op het niveau van de ontwerpers (verrichters) en de uitvoerenden (inrichters) uit zich vooral in het samen maken van afspraken rondom levensechte opdrachten (co-makership) maar ook in het samen ontwerpen van onderwijs (co-design). Van samen vernieuwen (co-innovation) is nauwelijks sprake, maar men wil dat wel graag. Samenwerking heeft de nodige consequenties voor de rol van de docenten van het ROC; die verandert.

Betrokkenheid van bedrijven bij competentiegericht opleiden en beoordelen Voor de meeste ROC’s geldt dat de partners nog niet betrokken zijn bij het competentiegerichte opleiden, maar men wil dat wel, is er dialoog gaande. Grote zorg is de beschikbaarheid van tijd en capaciteit van de beoordelaars uit het bedrijf.

Grootste belemmeringen
De grootste belemmering voor samenwerking vormt de financiering van het onderwijs: is het terecht dat de financieringsstroom naar het onderwijs verloopt terwijl er meer en meer op de werkplek van een bedrijf wordt opgeleid? Ook de starheid van het onderwijs zelf vormt een knelpunt. ROC’s vinden zichzelf weinig flexibel t.a.v. onderwijs en opleidingsprogrammering.

Gebruik van de brochure
ROC’s en bedrijven die een meer structureel partnership willen aangaan.