Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Realisatie van de onderwijstijd in het praktijkonderwijs

 


Professionele organisatie
 

Titel

Realisatie van de onderwijstijd in het praktijkonderwijs

Auteur(s)

J. Vermaas, A. Leijten & M. Berkvens

Aanvrager

Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost Noord-Brabant (NPO)

Instelling en jaar

IVA Beleidsonderzoek & advies, 2007

ISBN

90-6835-422-5

Onderwijssector

Praktijkonderwijs

Bestelwijze http://www.iva.nl, inhoudelijke vragen: j.c.vermaas@uvt.nl 


Centrale vraag
Op welke manier (onder welke voorwaarden en hoe) kunnen scholen voor praktijkonderwijs voldoen aan het realiseren van de voorgeschreven onderwijstijd, gelet op de regelgeving en de cao en rekening houdend met de belangen van leerlingen en docenten?

Belangrijkste conclusies
De realisatie van de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs is een zeer actueel thema dat de gemoederen, met name bij de scholen, flink bezig houdt. Recent onderzoek laat immers zien dat de verplichte onderwijstijd op veel scholen niet (geheel) wordt gerealiseerd. In de diverse onderzoeken is tot nu toe nog weinig aandacht besteed aan de specifieke positie van het praktijkonderwijs. In opdracht van het Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost Noord-Brabant heeft het IVA Beleidsonderzoek en advies onderzocht op welke manier (onder welke voorwaarden en hoe) scholen voor praktijkonderwijs kunnen voldoen aan het realiseren van de voorgeschreven onderwijstijd, gelet op de regelgeving en de cao en rekening houdend met de belangen van leerlingen en docenten. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie, een quick scan onder alle scholen voor praktijkonderwijs en dieptestudies bij vijf scholen wordt in deze brochure een beeld geschetst van de wijze waarop scholen voor praktijkonderwijs omgaan met de onderwijstijd. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de grote winst voor scholen vooral ligt in de visie op het onderwijs en de vertaling daarvan in het onderwijsprogramma. Het denken buiten de bestaande kaders kan scholen helpen bij het opstellen van een onderwijsprogramma met een ruimere marge in de onderwijstijd. Deze ruimere marge draagt ertoe bij dat ongeplande lesuitval makkelijker kan worden opgevangen. Daarnaast zijn kleine winsten te behalen door realistischer te plannen. Hiertoe worden in de brochure diverse handvatten gegeven. De resultaten van het onderzoek leiden tot de slotsom dat scholen erbij gebaat zijn als Ministerie, Inspectie en het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs tot afspraken kunnen komen over de grote lijnen aangaande de onderwijstijd in het praktijkonderwijs en daardoor richting de scholen meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de kaders. Pas dan biedt de ruimere definitie van de onderwijstijd daadwerkelijk meer ruimte voor de scholen om onderwijs aan te bieden dat past bij de specifieke doelgroep van het praktijkonderwijs.

Gebruik van de brochure
Scholen voor praktijkonderwijs, Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van OCW.