Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Directeur in het praktijkonderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Directeur in het praktijkonderwijs

Auteur(s)

C.R. Vink, S. von der Fuhr, M. Oosterling en L. Sontag

Aanvrager

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2008

ISBN

978-90-6835-444-7

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Samenvatting
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van directeuren in het praktijkonderwijs? En welke competenties hebben zij nodig om hun functie goed uit te kunnen voeren? In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek, uitgevoerd op verzoek van het onderwijsveld. De aanleiding voor dit onderzoek is de wens meer zicht te krijgen op de dagelijkse praktijk van directeuren in het praktijkonderwijs en de mogelijke knelpunten die zij in hun werk ervaren. Uit het onderzoek, waarin zowel gesprekken zijn gevoerd met directeuren als een functieprofiel breed onderzocht is in een enquête, blijkt dat het functieprofiel van directeuren in het praktijkonderwijs nauwelijks afwijkt van directeuren in het VO of bijvoorbeeld SBO-REC. Bestaande functieprofielen sluiten dus goed aan bij de praktijk van directeuren in het praktijkonderwijs. Veel van de taken, verantwoordelijkheden en competenties uit de bestaande profielen worden door de directeuren Praktijkonderwijs ook tot hun functie gerekend. Wel is het van belang in de profielen aandacht te schenken aan de positionering van de functie in de school. Het blijkt nogal verschil te maken of je het over een profiel van een directeur, adjunct of teamleider hebt. Directeuren zijn meer strategisch en besluitvormend, teamleiders meer uitvoerend. De belangrijkste knelpunten die de respondenten ervaren zijn: teveel verschillende taken, de groter wordende problematiek van de leerlingen en de procedures rond de leerlingenzorg. Adjuncten en teamleiders vullen daarop de beperkte financiële armslag die ze ervaren aan toe. Wanneer we naar de wenselijke tijdsbesteding van directeuren kijken, zien we dat zij vooral minder tijd willen besteden aan taken die te maken hebben met financieel en materieel beheer. Zij uiten de wens meer tijd te kunnen vrijmaken voor onderwijskundige zaken en hun personeel.

Download het onderzoeksrapport (pdf)