Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs.

Professionele organisatie
 

Titel

Verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs. Een onderzoek naar de motieven en doelen van de verzelfstandiging en de intensiteit van het toezicht in de praktijk.

Auteur(s)

R. Pranger, J. de Muijnck, R. van der Linden, M. Berkvens, m.m.v. E. Verbiest en L. Nieuwland

Aanvrager

VOS/ABB

Instelling en jaar

IVA beleidsonderzoek en advies, 2008

ISBN

978-90-6835-448-5

Onderwijssector

Primair onderwijs

Samenvatting
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een door IVA beleidsonderzoek en advies uitgevoerd onderzoek naar motieven voor de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs, de intensiteit van het gemeentelijk toezicht op verzelfstandigde schoolbesturen en de wijze waarop dat toezicht wordt uitgeoefend. Het onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks aan het LPC beschikbaar stelt voor de financiering van het Kortlopend Onderwijsonderzoek op verzoek van het onderwijsveld. Het verzoek voor het onderzoek is ingediend door VOS/ABB. Het ledenbestand van VOS/ABB laat zien dat de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zich in zowel het primair als het voortgezet onderwijs heeft doorgezet. Hoewel de aanloop naar en het verdere proces van de verzelfstandiging geen proces is dat zonder horten en stoten verloopt, zijn de in het onderzoek betrokken gemeenten en schoolbesturen enthousiast over de verzelfstandiging. Uit het onderzoek komt naar voren dat het creŽren van draagvlak voor de verzelfstandiging door alle betrokkenen beschouwd wordt als een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de verzelfstandiging. Ook professionalisering van de bestuurlijke organisatie van de verzelfstandigde schoolbesturen en bedrijfsmatig gaan werken worden in dit kader genoemd. Het opbouwen van een professionele – bij de nieuwe verhoudingen tussen de gemeente als toezichthouder en verzelfstandigd openbaar primair onderwijs passende – relatie is een proces dat tijd en moeite kost. Dit lijkt onder andere te maken te hebben met onduidelijkheid en verschil van mening tussen gemeenten en schoolbesturen over wat toezicht nu precies vermag in het licht van de wetenschap dat gemeenten nog steeds verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van kwalitatief hoogwaardig openbaar primair onderwijs. Wat dat concreet betekent voor bijvoorbeeld frequentie en invulling van overleg tussen gemeenten en schoolbesturen en voor de informatie die schoolbesturen aan gemeenten ter beschikking moeten stellen is nog niet in alle gemeenten duidelijk uitgekristalliseerd.

Download het onderzoeksrapport (pdf)