Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Langzaam wennen aan het mbo. Vergelijkend onderzoek naar begeleiding van voormalig PrO-leerlingen op de AKA-opleiding.

Professionele organisatie
 

Titel

Langzaam wennen aan het mbo. Vergelijkend onderzoek naar begeleiding van voormalig PrO-leerlingen op de AKA-opleiding.

Auteur(s)

J. Bakker, M. Kat, I. van der Neut en R. Mannak.

Aanvrager

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2009

ISBN

978-90-6835-453-9

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Leerlingen uit het Praktijkonderwijs (PrO) vormen een kwetsbare groep in het mbo. Door AKA-opleidingen op niveau 1 aan te bieden binnen of in nauwe samenwerking met het PrO, wordt getracht de slagingskans van leerlingen in een vervolgopleiding te vergroten. Het aan bieden van voldoende en adequate begeleiding is daarbij van essentieel belang. Er zijn diverse manieren om de AKA-opleiding voor PrO-leerlingen vorm te geven; in dit onderzoek heeft IVA Beleidsonderzoek in opdracht van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs drie casussen onderzocht. Daarbij is gekeken naar de vormgeving van de opleiding: vindt deze plaats op de Praktijkschool of op het ROC? Daarbij zijn ook de slagingspercentages van de verschillende varianten geraadpleegd. Tevens is aandacht geweest voor de manier waarop leerlingen zijn geselecteerd voor de opleiding en voor de manier waarop de (warme) overdracht van de leerling plaatsheeft. Tot slot is ook de begeleiding van de voormalige PrO-leerlingen onder de loep genomen: wie begeleidt de leerling wanneer en waarbij? Specifiek is daarbij aandacht besteed aan de begeleiding van leerlingen bij het leerproces, loopbaanbegeleiding en persoonlijke begeleiding. Op basis van de vergelijking tussen de drie casussen hebben de onderzoekers enkele concrete aanbevelingen voor de overdracht en de begeleiding van voormalige PrO-leerlingen op de AKA-opleiding geformuleerd.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)