Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Ambulant begeleiders. Op zoek naar nieuwe taken en rollen

Professionele organisatie
 

Titel

Ambulant begeleiders. Op zoek naar nieuwe taken en rollen

Auteur(s)

M. van Vijfeijken & C. Teurlings m.m.v. K. Liebregts

Aanvrager

Landelijke Beroepsgroep voor ambulant begeleiders

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2010

ISBN

978-90-6835-457-7

Onderwijssector

Primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
De Landelijke Beroepsgroep voor Ambulante begeleiders (LBab) verwacht dat ten gevolge van landelijke ontwikkelingen, zoals Passend Onderwijs, de rollen en taken van de ab-er veranderen of zijn veranderd en daarmee ook de benodigde competenties van ab-ers. De LBaB wilde meer zicht krijgen op de veranderingen in rollen en taken van ab-ers om met dit inzicht het huidige competentieprofiel te actualiseren. IVA, beleidonderzoek en advies heeft in opdracht van de Landelijke Pedagogische Instellingen het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een beknopte literatuurstudie, interviews met verschillende experts, interviews met directeuren en/of interne begeleiders/zorgcoŲrdinatoren van scholen, groepsgesprekken met ab-ers. Een conceptoverzicht is in een validatiebijeenkomst voorgelegd aan ambulante begeleiders, orthopedagogen, directieleden van opleidingen, bestuurders van WECraad en teambegeleiders en op basis van de input van de aanwezigen aangepast en verfijnd. Het overzicht van taken en rollen die meer accent gaan krijgen is onder te verdelen in de volgende vier categorieŽn:
1. Ondersteuning zorg en begeleiding gericht op het kind
2. Coaching, training en ontwikkeling van leerkrachten, school en samenwerkingsverband
3. Ondernemendheid
4. Kenniscirculatie
De veronderstelling is verder dat het begeleiden van individuele leerlingen, en het vertegenwoordiger zijn en behartigen van belangen van individuele ouders minder accent gaan krijgen. Ook zal van de ambulant begeleiders meer een coachende rol verwacht worden dan een adviserende rol. Het formuleren van een uniform en algemeen geldend competentieprofiel is (vooralsnog) niet mogelijk. De ontwikkelingen richting Passend Onderwijs en de ontwikkelingen in de verschillende regio’s, clusters en scholen zijn te onzeker en te divers. Geadviseerd wordt aan de ambulant begeleiders om meer expliciet en inzichtelijk te maken welke rol zij in het gehele proces willen en kunnen vervullen. “Waartoe willen en kunnen wij in het kader van Passend Onderwijs het best worden ingezet?”

  Download het onderzoeksrapport (pdf)