Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Meer waarde creŽren. Een verkennend onderzoek naar de kosten en baten van het Praktijkonderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Meer waarde creŽren. Een verkennend onderzoek naar de kosten en baten van het Praktijkonderwijs

Auteur(s)

M. Oosterling, P. Brouwer & D. Nijman

Aanvrager

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2010

ISBN

978-90-6835-456-0

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Het Praktijkonderwijs biedt onderwijs aan een speciale groep leerlingen. Van leerlingen in het Praktijkonderwijs wordt niet verwacht dat zij een startkwalificatie (mbo niveau 2) kunnen behalen. De rol van het onderwijs is hierdoor eerder gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en taakgerichte competenties. De leerlingen worden op deze manier toegerust om te kunnen functioneren op elementair niveau op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Het Praktijkonderwijs wordt echter geconfronteerd met de vraag naar de effectiviteit van het aangeboden onderwijs. Het Landelijk Werk verband Praktijkonderwijs stelt daarom de vraag of het Praktijkonderwijs een bestaansrecht heeft naast andere vormen van voortgezet onderwijs. Men krijgt graag inzicht in de kosten en baten van Praktijkonderwijs. Aan de hand van een verkennende kosten-batenanalyse gaan we in dit onder zoek in op de kosten en baten van Praktijkonderwijs. Hiervoor hebben we een brede literatuurstudie uitgevoerd en zijn experts en velddeskundigen geraadpleegd. Op basis van dit onderzoek is het te vroeg om concluderend te kunnen stellen dat Praktijkonderwijs een meerwaarde heeft. We hebben echter wel indicaties dat het Praktijkonderwijs hogere baten genereert. Het type leerling in het Praktijkonderwijs is gebaat bij het aanleren van specifieke vakvaardigheden, hierdoor hebben zij een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Deze baten hebben we berekend op jaarlijks zo’n 77,5 miljoen euro. Ook is de leerling in de het Praktijkonderwijs gebaat bij de begeleiding richting en tijdens werk. Aangezien deze begeleiding in de alternatieve onderwijsloopbaan ontbreekt, lijkt het er vooralsnog op dat de effecten die het Praktijkonderwijs sorteert groter zijn. Tegenover deze extra baten staan ook extra kosten. Er wordt middels incidentele middelen uit de ESF-subsidie bijgedragen aan arbeidstoeleiding in het Praktijkonderwijs. Hier gaat het om bijna 39 mln. euro op jaarbasis. Daarnaast kost de organisatie van onderwijs jaarlijks 63 mln. euro extra. Hiermee komen de meerkosten uit op 102 mln. euro.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)