Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Besturen met intern toezicht. Zicht op het omgaan met de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’

Professionele organisatie
 

Titel

Besturen met intern toezicht. Zicht op het omgaan met de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’

Auteur(s)

M. Oosterling & R. Vink, m.m.v. A. Broekmans Bsc

Aanvrager

Besturenraad PCO

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2011

ISBN

978-94-6167-053-3

Onderwijssector

Primair en Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Per 1 augustus 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking getreden. De wet verplicht scholen tot een scheiding van de functies bestuur en intern toezicht, maar laat scholen vrij in de invulling van deze scheiding. In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke wijze scholen invulling geven aan de wettelijke verplichting en de overwegingen die aan de keuze voor een bestuursmodel ten grondslag liggen. Er zijn drie bestuursmodellen die recht doen aan de wettelijke verplichting: het bestuurdirectie model, het Raad van Beheer model en het Raad van Toezicht model. Elk van deze modellen heeft in theorie verschillende voor- en nadelen. De experts benadrukken dat de context van een school meer van belang is in de feitelijke overweging voor een model, dan deze voor- en nadelen. In de interviews hebben we hierop de (oud-)directeuren en (oud-)bestuurders dan ook nadrukkelijk bevraagd. Van invloed in de keuze blijkt de context van de organisatie, naast het verkrijgen van duidelijkheid in de rolverdeling tussen bestuur en intern toezicht. In afweging van de context van de school is echter geen eenduidige lijn te herkennen. De omvang en complexiteit van de organisatie is van invloed op de keuze, maar leidt dus niet tot een eenduidige uitkomst als we de verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Verder is opvallend dat identiteit en cultuur van de organisatie en professionaliteit van het toezicht geen expliciete rol hebben gespeeld in de afweging voor een bepaald bestuursmodel. Hét goede model bestaat op voorhand niet, dé beste manier om bestuur en toezicht in gedrag en rolopvatting vorm te geven evenmin. Er zijn wel keuzes in te maken. Deze keuzes gaan over de reikwijdte van het toezicht, de positionering van het toezicht en bijvoorbeeld over de vraag vanuit welke belangen en opvattingen interne toezichthouders hun rol vervullen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)